Moadim (Bijbelse Feesten)

De Eeuwige heeft zelf de vastgestelde tijden bepaald:

Rosj Hasjana - Appels met Honing

Sjabbat (Sabbat)

De Sjabbat is de zevende en laatste dag van de week, welke begint op vrijdagavond zodra de zon ondergaat en hij duurt tot zaterdagavond wanneer de zon weer ondergaat.
meer …

Pèsach (Pascha) (Lev. 23:5)

Dit is de dag waarop in het verleden (ter herinnering aan de verlossing uit Egypte) de lammeren werden geslacht. Tevens is dit de dag waarop het Lam van God, Jesjoea haMasjieach (de Messias Jezus), werd geofferd ter verlossing voor een ieder die in Hem gelooft.

Chag haMatsot (Feest der Ongezuurde Broden)(Lev. 23:6-8)

Het feest der ongezuurde broden duurt zeven dagen en begint direct aansluitend aan Pèsach. Op de eerste dag der week gedurende dit feest wordt Jom haBikoeriem gevierd.
meer …

Sjawoeot (Wekenfeest) (Lev 23:15-22)

Zeven volle weken of vijftig dagen na Jom haBikoeriem vieren we Sjawoeot, het feest van de weken. Dit was de dag waarop Mosjé de Tora geschreven op twee stenen tafelen van de Eeuwige ontving. Het is ook de dag waarop de Roeach haKodesj (Heilige Geest) werd uitgestort en de Tora schreef in de harten van mensen.

Jom Teroea (Dag van Bazuingeschal) / Rosj haSjana (Joods Nieuwjaar) (Lev. 23:23-25)

Deze dag van bazuingeschal verkondigt tien dagen van heiliging die eindigen op Jom Kipoer (Grote Verzoendag).
meer …

Jom Kippoer (Grote Verzoendag) (Lev. 23:26-32)

Sinds de dagen van Mosjé is dit de heiligste dag op de Bijbels/Joodse kalender. Een dag van verzoening en vergeving van zonden.
meer …

Soekot (Loofhuttenfeest) (Lev. 23:33-43)

Dit feest is een herinnering aan de wonderbaarlijke voorziening aan de Israëlieten (na de verlossing uit de slavernij van Egypte), toen zij 40 jaar door de woestijn zwierven en leefden in Soekot (tenten).
Soekot is de afronding van het oogstseizoen en het laatste feest. Een verwijzing naar de voleinding, wanneer alles tot zijn doel zal zijn gekomen, een profetisch feest.
meer …

Sjemini Atseret (Feest van de Achtste Dag)

Slotfeest, direct volgend op het Loofhuttenfeest


De volgende feesten behoren niet tot de Feesten van de Eeuwige zoals Hij deze heeft opgedragen te vieren in Lev. 23, maar zijn wel gebaseerd op andere bijbelgedeelten:

Simchat Tora (Vreugde der Wet) (Johannes 1: 1-18)

Er is grote vreugde om het Woord, dat God gegeven heeft. De laatste parasja (gedeelte) van de Tora wordt in de synagoge gelezen.
De boekrol wordt weer teruggerold. Men begint opnieuw te lezen bij Genesis 1. Het Woord van God.

Simchat Tora

Chanoeka (Feest van de Tempelvernieuwing) (1 Mak. 4:36-61 / Joh 10:22)

Tijdens het Feest van de Tempelvernieuwing, dat 8 dagen duurt branden we iedere dag één kaarsje meer van de chanoekia (een menora met 9 in plaats van 7 armen). Dit ter herinnering aan het wonder dat er geschiedde tijdens de Tempelvernieuwing door de Makkabeeën.
meer …

Poeriem (Lotenfeest) (Ester)

Tijdens Poeriem gedenken we hoe de Eeuwige het Joodse volk heeft gered om door middel van Mordechai en Esther het listige plan, dat de Jodenhater Haman had bedacht te laten verijdelen.
meer …

Toe Bisjvat

Het nieuwjaarsfeest van de bomen. 15e van de maand Sjevat.

Tisja Be'Av

Dag van rouw voor het Joodse volk. 9e van de maand Av.

…dit zijn de hoogtijdagen van de Eeuwige, die je als heilige dagen samen moet vieren.

Wajikra / Leviticus 23

aansteken van de Sjabbatskaarsen

De feestlichten worden ontstoken

volwassenen en kinderen zitten aan een mooi gedekte tafel, vooraan staat de Seder-schotel

Sederavond (Pesach) wordt thuis gevierd

traditioneel poerimsjpiel

Poerim Sjpiel

Jom Teroea / Rosj Hasjana

Jom Teroea 5775 - Muziek

Jom Teroea / Rosj Hasjana

Jom Teroea 5775 - Sjofarblazen

Jom Teroea / Rosj Hasjana

Rosj Hasjana 5775 - Appeltjes met honing

Jom Kipoer

Jom Kippoer

Overvloed aan lekkers

Vasten breken na Jom Kippoer

Zang en muziek met Soekot

Zang en muziek met Soekot

Loelav zwaaien

Loelav zwaaien met Soekot

Dans met Soekot

Dans met Soekot

Loofhut

Loofhut met Soekot

Tora dienst

Simchat Tora (Toradienst)

Simchat Tora (Dans)

kaarsen aansteken op de chanoekia's

Chanoeka

Chanoeka

Tafel met chanoekia's